• روژه در زمینی به مساحت حدود یک هکتار در بندر شهید رجائی با قرارداد O.T به مدت 15 سال و از تاریخ 15/8/92 در حال بهره برداری می باشد.
  • میزان سرمایه گذاری: 120 میلیارد ريال
  • سهم شرکت افق: 30 درصد از درآمد کل
  • ظرفیت مخازن: تعداد 7 مخزن به ظرفیت19250 متر مکعب
  • طراحی ترمینال با قابلیت نگهداری فرآورده های نفتی شامل: قیر، فورفورال اکستراکت، روغن پایه
  • حجم کل عملیات در اسکله های 56 و 57 بندر خلیج فارس توسط 4 شرکت (فراشیمی، فومن شیمی، پاسارگاد و افق) فعال در حوزه صادرات فرآورده های نفتی که در سال 1393، 1394 و 1395 بشرح جدول زیر می باشد:
  • ترمینال فوق در سال های 93 ، 94 و 95 بالاترین حجم عملیات تخلیه و بارگیری نسبت به سایر ترمینال های نفتی مشابه را داشته است.