پایانه کامیون در اراضی به مساحت 30 هکتار در بندر شهید رجائی در 2 فاز که فاز اول آن به مساحت 15 هکتار با سرمایه گذاری 345 میلیارد ريال آماده بهره برداری و در هفته دولت سال 95 با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و سایر مدیران سازمان افتتاح گردید.
برابر بررسیهای اقتصادی و پیشنهاد تعداد کثیری از سهامداران مبنی بر حفظ پروژه مذکور و جهت اعمال مدیریت موثر و تأمین صرفه و صلاح سهامداران، پس از چندین جلسه کارشناسی، نسبت به خرید 17/3 درصد دیگر سهام شرکت مذکور بمبلغ 20760 میلیون ریال و با انتصاب دو عضو هیئت مدیره در شرکت (که حائز اکثریت اعضاء می باشد)، به هدف تعیین شده نایل گردید.

پارکینگ درب غربی به مساحت 12 هکتار با صرف هزینه حدود100 میلیارد ریال بمیزان 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق برنامه ریزیهای انجام شده، 5/5 هکتار آن تا یکماه دیگر آماده بهره برداری می شود و مجموع سرمایه گذاری در فاز 2، مبلغ 240 میلیارد ریال برآورد می گردد. در پروژه فوق، مجموعاً 18 دستگاه باسکول 60 تن نصب گردیده و حدود 9000 مترمربع ساختمان شامل ساختمان اداری، بانک، غرفه ها، رستوران، خوابگاه و نگهبانی احداث گردیده است.