از تاريخ 91/02/01 راهبري، تعمير و نگهداري شناوران بندر خرمشهر براي مدت دو سال با مبلغ تقريبي 47 ميليارد ريال به شركت تعاوني افق واگذار و بدينوسيله با بکارگیری حدود 120 نفر ، اولين تجربه شركت در زمينه عمليات يدك كشي با موفقيت انجام و ضمن تجهيز كارگاه ، بهبود قابل توجهي در كيفيت كار از قبيل تحت كلاس بيمه درآمدن يدك كشها و همچنين خريد بيمه و شرايط فني و پرسنلي حاصل شده است.

ضمناً در ارزيابي كيفيت فني و آماده بكاري شناوران بندر مذكور (نت) ، عليرغم داشتن بالاترين سن ناوگان در بين كليه بنادر ، حائز بیشترین  امتياز در بنادر كشور گرديده است .
به لحاظ گرانی شدید نرخ ارز به حدود 3 برابر و افزایش کم سابقه تورم ( حدود 40% ) پروژه راهبری و تعمیر و نگهداری شناوران خرمشهر دچار ضرر و زیان گردید .
 
در این خصوص گزارش تحلیلی مستند به شاخصهای اقتصادی قانونی تهیه و ارایه و مکرراً پیگیری گردید و نهایتاً با تایید حدود 16 میلیارد ریال آن توسط بندر مربوطه مراتب جهت جبران خسارت وارده به هئیت محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردی منعکس گردیده و رایزنیهای لازم جهت اخذ مصوبه بعمل آمده است .