با ساخت و تجهیز ساختمانی به مساحت 306 مترمربع در بندر شهید رجائی نسبت به راهبری سامانه CCS (فعلاً صدور صورتحسابهای THC)  اقدام می گردد. همچنین با پیگیریهای بعمل آمده و توافقات صورت گرفته از تیرماه 1392 نسبت به مدیریت و راهبری مرکز ارایه خدمات اسنادی بندر شهید رجایی با بکارگیری حدود 30 نفر که کلاً از فرزندان کارکنان و بازنشستگان اداره کل بنادر و دریانوردی استفاده گردیده اقدام و کماکان نیز ادامه دارد . امر فوق غیر از ایجاد فرصت شغلی به ویژه برای فرزندان سهام داران محترم  شرکت موجب کسب درآمد مناسب و ارتقاء اعتبار تعاونی افق نیز گردید .