سرمیه گذاری و تعهدات شركت در پروژه هی زیر بنیی بلند مدت به میزان تقریبی یك هزار میلیارد ریال و حدود 70 میلیارد ریال سرمیه شركت (پس از وصول اقساط سهام واگذاری در دوسال ینده) شركت را با معضل تامین نقدینگی بری تكمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها مواجه می نمید كه جهت عبور از مشكلات مطروحه راه حلهی ذیل پیشنهاد می گردد:

1- استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در صورت موافقت سازمان

2- افزیش سرمیه شركت با ارتقاء سهام هر عضو حقیقی به میزان یكصد و بیست میلیون ریال (400 سهم 300.000 ریالی) و پذیرش سهامداران جدید حقوقی تا سقف حداكثر 20درصد سرمیه

3- با توجه به تعهدات سنگین شركت و ارائه جدول مربوطه مجمع محترم اختیار افزیش سرمیه را با توجه به واریزی سهامداران تا مقطع 31/06 هر سال به هیئت مدیره شركت تفویض نمید

4- اخذ تسهیلات بانكی

5- فعال سازی بخش بازرگانی جهت تامین نقدینگی جهت پروژه هی بلندمدت

6- تلاش بیشتر جهت انجام پروژه هی بندری و درییی و كسب درآمد مستمر مناسب

7- بررسی تغییر كاربری شركت از حالت تعاونی به سهامی عام جهت ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بهره مندی از ارزش افزوده و مزیت هی مربوطه

8- مذاكره با مسئولین محترم سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور خرید تجهیزات خشكی و درییی بنادر بصورت اجاره به شرط تملیك