بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/06/11 در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسط هیات مديره و بازرس قانونی تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 99/06/10 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.

ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیات مديره و بازرس

- رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 98 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري (1399)

- انتخاب هیات مدیره و بازرس قانونی

- گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه وتصويب آن

- طرح وتصويب ميزان پاداش هیات مديره و مديرعامل

- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

*داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.