تاريخ انتشارآگهي: 98/4/19
شركت تعاوني توسعه بندری ودریایی افق
  شماره ثبت :340328و شناسه ملي 10103873918
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه  نوبت دوم
 
بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني افق دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه  نوبت دوم  كه راس ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 98/5/8 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشكيل مي گردد حضور بهم رسانند .
توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار توسطهيئت مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ  98/5/7 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور هر تعداد از  اعضاء  رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء   ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .
دستور جلسه :
-استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
- رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 97 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري .
-انتخاب بازرس
- گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه وتصويب آن
-طرح وتصويب ميزان پاداش هيئت مديره وبازرس ومديرعامل
- طرح وتصويب انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های تعاونی
 *داوطلبان تصدي سمت بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف يک هفته از انتشار آگهي دعوت ، فرم داوطلبي را تکميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.
 
هيئت مديره شركت تعاوني