شركت تعاونی توسعه بندری ودریایی افق

شماره ثبت : 340328 و شناسه ملی 10103873918

تاریخ انتشارآگهی: 99/10/23

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

بدینوسیله از كلیه اعضاء محترم شركت تعاونی افق دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول كه راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/10/24 در محل دفتر قانونی شركت واقع در تهران بلوار افریقا, کوچه کیش, پ 40طبقه 3تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .

توجه : درصورتیكه هر یك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یك نماینده تام الاختیار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یك رای خواهد بود ، لازم به ذكر است تایید نماینده تام الاختیار توسط هیات مدیره تعاونی خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداكثر تا پایان وقت اداری مورخ 99/10/23 بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاونی و كارت شناسایی معتبر در محل دفتر شركت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) ، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذكور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

دستور جلسه :

- تغییر ماهیت حقوقی شرکت از "تعاونی" به "تعاونی سهامی عام"

- طرح و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی سهامی عام


هیات مدیره