راساس آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 27053 مورخ97/4/28 مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت در نشانی: تهران- میدان ونک- خیابان جعفر شهیدی- آمفی تئاتر سازمان بنادر و دریانوردی رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 97/5/14 تشکیل گردید.

در ابتدا در راستای مقررات مربوطه، نایب رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام و در ادامه مدیرعامل گزارش عملکرد سال 1396 را ارائه و اقدامات موثر در عملکرد شرکت و مهمترین مسائل و مشکلات حائز اهمیت شرکت را به اطلاع حاضرین در جلسه رسانده و پیشنهاد هیئت مدیره را برای ادامه هرچه بهتر فعالیتهای شرکت ارائه نمودند. پس از آن مدیرمالی شرکت صورتهای مالی سال 1396 و همچنین بودجه پیشنهادی سال 1397 را ارائه نمودند.

سپس بازرس قانونی شرکت گزارش رسیدگی ها و بررسیهای انجام شده راجع به عملکرد مالی سال 1396 را ارائه و عملکرد هیئت مدیره شرکت به استثنای موارد جزئی فاقد ایراد دانسته و اعلام نمودند هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باتوجه به امکانات و فعالیتهای اقتصادی شرکت عملکرد مطلوبی داشته اند.

در این مرحله نیز تعدادی از حاضرین راجع به عملکرد و صورتهای مالی، پرسش­هائی مطرح نمودند که توسط نایب رئیس هیئت مدیره، پاسخ به سوالات ارائه گردید.

پس از استماع گزارشات فوق و ارائه نظرات حاضرین جلسه با اکثریت آراء تصمیمات مشروحه ذیل اتخاذ گردید:

  • صورت های مالی سال 1396 منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید.
  • مبلغ سرمایه باعنایت به تقسیم سود سال قبل به میزان 175،250،800،000  ریال مورد تصویب قرارگرفت.
  • موسسه حسابرسی آمارگاران به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به نمایندگی آقای مصطفی خادم الحسینی بعنوان بازرس علی­ البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند.
  • روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی ­البدل برای چاپ آگهی های شرکت انتخاب شدند.
  • جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1397، مورد تصویب قرارگرفت.
  • اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 90988 میلیون ریال و اندوخته احتیاطی به مبلغ 6210 میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
  • مقرر گردید کل سود حاصله از محل سود خالص قابل تقسیم پس از لحاظ اندوخته قانونی و مالیاتهای سنوات قبل در بین سهامداران به نسبت میزان سهام شان تقسیم گردد.(به ازای هر سهم مبلغ 40،000 ریال)

ضمناً مقرر شد به هر میزان از مطالبات مندرج در اندوخته قانونی شرکت مطابق بند 6 که در شش ماهه اول سال 97 وصول گردد، بعنوان سود عملکرد سال 96 بین سهامداران توزیع گردد.

  • به هیئت مدیره تکلیف گردید نسبت به پیگیری مجدانه و حل و فصل مطالبات مندرج در گزارش بازرس قانونی شرکت اقدام نماید.
  • معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.