جلسه مجمع عادي سالیانه نوبت دوم اين شرکت تعاوني طبق آگهي دعوت مورخ 98/4/19 راس ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 98/5/8 در محل تهران میدان ونک بزرگراه جهان کودک خ جعفر شهیدی سالن آمفی تاتر سازمان بنادر دریانوردی  باحضور 43 نفراز 3510 نفرکل اعضاء تشکيل گرديد .
 
اهم مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد :
1-      گزارش كتبي هيات مديره توسط آقای حبیب اله اکبری منفرد مدیر عامل شرکت و گزارش كتبي بازرس توسط آقای عباس سرلک  نماینده  موسسه حسابرسی آمارگاران قرائت و به سمع حاضرين رسيد .
2-      صورتهاي مالی منتهی به 97/12/29 مشتمل بر تراز نامه وسود وزیان و ضمائم آن توسط مدیر مالی شرکت مطرح و پس از ارائه توضيحات لازم به مجمع عمومي با اکثریت آراء به تصویب رسید ضمنا جزئیات بودجه پیشنهادی شرکت برای سال 1398شامل برآورد درآمد به مبلغ 208 میلیارد ریال ، هزینه به مبلغ 103   میلیارد ریال ، سود پیش بینی شده به مبلغ 104  میلیارد ریال ، همچنین اندوخته قانونی شرکت به مبلغ 97  میلیارد ریال و اندوخته احتیاطی به مبلغ 30  میلیارد ریال و معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت مورد تأیید و تصویب قرارگرفت.
3-     مقرر گردید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سند مالکیت دفتر مرکزی شرکت اقدام گردد .
4-     مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به احقاق حقوق از شرکت پیشرو چکاد دریا اقدامات لازم را بعمل آورد .
5-     مقرر گردید کل سود حاصله از محل سود خالص قابل تقسیم پس از لحاظ اندوخته قانونی و مالیاتهای سنوات قبل در بین سهامداران به نسبت میزان سهام شان تقسیم گردد.(به ازای هر سهم مبلغ 100،000  ریال)
6-     گزارش تغییرات اعضاء وسرمایه توسط مدیر عامل مطرح و باتوجه به خروج 5 نفر از تعاونی تعداد کل اعضاء از 3515 نفر به 3510 نفر و میزان سرمایه به مبلغ  175،250،700،000 ریال رسید.
7-     ميزانپاداشهيئتمديره و مديرعامل تعاوني جمعا"  4 درصد سود قابل تقسیم  به تصويبرسید .
8-     حق حضور در جلسات هیات مدیره برای سال 1398 ماهانه مبلغ 30،000،000 ریال خالص تعیین شد .
9-  برای انتخاب روزنامهکثيرالانتشارجهتدرجآگهيهايتعاوني بحث وبررسی بعمل آمد ودر نتیجه روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد  بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.
 
10-  براي انتخاب بازرسان جديد تعاوني به صورت كتبيِ مخفي اتخاذ راي گرديد كه پس از شمارش آراء ماخوذه در نتيجه : موسسه حسابرسی آمارگاران به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی  بعنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آیین ابرار آریا به نمایندگی آقای ناصر شکاری وانقی بعنوان بازرس علی­ البدل برای سال مالی 1398 انتخاب گردیدند.