Ofogh Guide Line

Mission, Vision & Values

خط مشی تعاونی افق

تلاش جهت حفظ آرمان ها و سیاست های کلان مرجع دریایی کشور
توسعه بازارهای داخلی و منطقه ای و استفاده از فرصت های کسب و کار به منظور توسعه درآمدهای ذینفعان شرکت با انجام سرمایه گذاری مناسب
توجه به خلاقیت در ارائه خدمات و بهره گیری از فن آوری های روز دنیا
ایجاد صلاحیت محوری در ارائه خدمات دریایی و بندری
ایجاد کانون خردمندان و اندیشمندان دریایی و توسعه دانایی محوری به عنوان واسطه ای برای به اشتراک گذاری دانش کسب شده
حضور در جوامع بین المللی به عنوان یک مرکز حائز صلاحیت در ارائه خدمات دریایی و بندری
ایجاد بزرگترین مرکز آموزش های دریایی و بندری
کمک به توسعه منابع انسانی دریانوردی و مشاغل مرتبط