در اجرای مصوبه شماره 1681 مورخ 05/10/90 هیئت محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردی، موضوع تخصیص 30 هکتار ترمینال کانتینری در مازاد اراضی محوطه پایانه شماره 2 به تعاونی افق، طرح توجیه اقتصادی و عملیاتی پروژه تهیه و به تصویب مرجع ذیربط رسید. علیرغم پیگیریهای مکرر و مستمر جهت انعقاد قرارداد و تحویل اراضی فوق، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان طی نامه شماره 6340/ص12/92 مورخ 11/04/92 اعلام نموده است موضوع در هفتمین جلسه کمیته اجرائی بازاریابی و جذب سرمایه گذاری مطرح و مقرر گردیده است واگذاری زمین موردنظر پس از آماده شدن اراضی در حال ساخت مذکور بررسی و اقدام می گردد.