- میزان سرمایه گذاری : 480 میلیارد ریال
- متراژ زمین : 3 هکتار
- مدت قرارداد : اجاره بلند مدت 20 ساله

عملیات تحکیم بستر و اجرای کلیه بخش سیویل فونداسیونها، کانال ها و غیره (بر اساس ساخت 100هزار تن سیلوی غلات) به پایان رسیده است و نصب فاز اول سیلوی غلات با ظرفیت 50 هزار تن به پایان رسیده و حمل و نصب 50 هزار دوم سیلوی غلات دردست اقدام می باشد.