کارهای باقی مانده ساختمان با سرعت مناسب و با بالاترین کیفیت به اتمام رسید و فروش آن با جدیت پیگیری لکن به لحاظ شرایط رکود بازار مسکن انجام امر فوق بخصوص فروش یکجای مجتمع و به صورت نقدی کار بسیار مشکلی بود، با الطاف خداوندی و به پشتیبانی طراحی مناسب و تغییر کاربری آن به اداری و استفاده از مصالح با کیفیت، سازمان بنادر و دریانوردی با ارزیابی های کمی و کیفی متقاضی خرید آن گردیده که نهایتا با ارزشیابی کارشناسان رسمی دادگستری و از قرار هر متر مربع 170 میلیون ریال (مجموعاً به مبلغ 257.550.000.000 ریال) به سازمان مذکور واگذار و تحویل موقت گردید.

موارد زیر در خصوص پروژه فوق قابل طرح می باشد:
الف) میزان سرمایه گذاری افق در پروژه فوق حدود 160 میلیارد ریال می باشدکه 80 میلیارد ریال آن در افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی لحاظ شده است.
ب) 20 درصد از مجتمع فوق متعلق به سرمایه گذار تکمیل پروژه می باشد.
ج) اصلاح نقشه های معماری با افزایش حدود 175 متر مربع زیربنا غیر از درآمد حدود 24 میلیارد ریال برای شرکت موجب ارتقاء ضریب بهره برداری از مساحت مفید و ایجاد جاذبه برای فروش ساختمان گردید.
د) تامین اعتبار پروژه ساخت ترمینال کالای خطرناک که نقش حیاتی برای افق دارد.