- سرمایه گذاری ساخت و بهره برداری پایانه کامیون بندر امام خمینی (ره) (با برآورد سرمایه گذاری 200 میلیارد ریال) بصورت اجاره بلند مدت 20 ساله (B.O.T )

با بررسی همه جانبه اقتصادی و غیره و مشکلات قابل پیش بینی پروژه فوق بشرح زیر در هیئت مدیره شرکت، مقرر گردید جهت برون رفت از معضلات مطروحه، تعاونی افق از مشارکت در سرمایه گذاری موردنظر صرفنظر و نسبت به پیشنهاد واگذاری پروژه یادشده به اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان به شرکت واجد شرایط دیگری اقدام نماید.

مشکلات تکمیل و بهره برداری پارکینگ کامیون در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره):
  •  افزایش چند برابری قیمت تمام شده پروژه به نسبت مبلغ مورد تعهد قراردادی (110 میلیارد ریال) و فقدان توجیه اقتصادی سرمایه گذاری فوق.
  •  مشکلات عدیده استفاده از تسهیلات بانکی جهت تکمیل پروژه برای تعاونی افق.
  •  درصد پائین (ده درصد) سهم تعاونی افق در مشارکت سرمایه¬گذاری فوق و عدم امکان اعمال مدیریت و کنترل لازم در بهره برداری صحیح و اصولی از پروژه فوق.
  •  کاهش شدید کامیونهای ترانزیتی مواد نفتی اعزامی از کردستان عراق به بندر امام خمینی (ره).
ساخت پارکینگ کامیون در بندر امام خمینی