راهبري، تعمير و نگهداري شناوران بندر خرمشهر براي مدت دو سال با مبلغ تقريبي 47 ميليارد ريال به شركت تعاوني افق واگذار و بدينوسيله با بکارگیری حدود 120 نفر، اولين تجربه شركت در زمينه عمليات يدك كشي با موفقيت انجام و ضمن تجهيز كارگاه ، بهبود قابل توجهي در كيفيت كار از قبيل تحت كلاس بيمه درآمدن يدك كشها و همچنين خريد بيمه و شرايط فني و پرسنلي حاصل شده است.

ضمناً در ارزيابي كيفيت فني و آماده بكاري شناوران بندر مذكور (نت)، عليرغم داشتن بالاترين سن ناوگان در بين كليه بنادر، حائز بیشترین امتياز در بنادر كشور گرديده است.