سرمایه گذاری و تعهدات شركت در پروژه های زیر بنایی بلند مدت به میزان تقریبی یك هزار میلیارد ریال و حدود 175 میلیارد ریال سرمایه ، شركت را با معضل تامین نقدینگی برای تكمیل و بهره‌برداری از پروژه‌ها مواجه می نماید كه جهت عبور از مشكلات مطروحه راه حلهای ذیل پیشنهاد می گردد:

1- استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی در صورت موافقت سازمان
2- افزیش سرمایه شركت با ارتقاء سهام هر عضو حقیقی به میزان یكصد و بیست میلیون ریال (400 سهم 300.000 ریالی) و پذیرش سهامداران جدید حقوقی تا سقف حداكثر 20درصد سرمایه
3- با توجه به تعهدات سنگین شركت و ارائه جدول مربوطه مجمع محترم اختیار افزیش سرمایه را با توجه به واریزی سهامداران تا مقطع 31/06 هر سال به هیئت مدیره شركت تفویض نماید
4- اخذ تسهیلات بانكی
5- فعال سازی بخش بازرگانی جهت تامین نقدینگی جهت پروژه های بلندمدت
6- تلاش بیشتر جهت انجام پروژه های بندری و دریایی و كسب درآمد مستمر مناسب
7- بررسی تغییر كاربری شركت از حالت تعاونی به سهامی عام جهت ورود به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بهره مندی از ارزش افزوده و مزیت هی مربوطه
8- مذاكره با مسئولین محترم سازمان بنادر و دریانوردی بمنظور خرید تجهیزات خشكی و درییی بنادر بصورت اجاره به شرط تملیك